Podstawy prawne dotyczące ochrony i instrukcji ppoż.

 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dz. U. 2002r. nr 147 poz. 1229, z późniejszymi zmianami);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2002r. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009r., nr 124, poz. 1030);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010r., nr 109, poz. 719);
 • Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. 2014r., poz.1853);
 • PN-92 N-01256/01. Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa.;
 • PN-92 N-01256/02. Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.;
 • PN-EN 671-2 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Część 2. Hydranty wewnętrzne z wężem płasko składanym.;
 • PN-EN 671-3 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Część 3. Konserwacja hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym i hydrantów wewnętrznych z wężem płasko składanym.;
 • PE-EN 60079-10 Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Część 10: Klasyfikacja stref zagrożonych wybuchem.;
 • PN-EN ISO 7010:2012 E Symbole graficzne. Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa – Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa.;
 • Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. 2010r., nr 46 poz. 275 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. 1997r., nr 88 poz. 553 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1998r., nr 21 poz. 94 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 9 lipca 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych. (Dz. U. 2003r., nr 163 poz. 1577 ze zmianami);
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 października 2010 r. w sprawie pomieszczeń magazynowych i obiektów do przechowywania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. 2010r., nr 222 poz. 1451);
 • PN-N-01256-4 Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe.;
 • PN-86 E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.;
 • PN-B-02852 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru.;
 • PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.;

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*