Co powinno znajdować się w nowej instrukcja bezpieczeństwa pożarowego?

Opracowana zgodnie w wymogami formalnymi instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna uwzględniać wszystkie składowe wymienione w w par. 6.1 rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, czyli:

Warunki ochrony przeciwpożarowej, związanej z przeznaczeniem, sposobem użytkowania, realizowanym procesem technologicznym, magazynowaniem (składowaniem) i warunkami technicznymi obiektu, w tym ryzyka wybuchu;
Zdefiniowanie wyposażenia w wymagany sprzęt przeciwpożarowy i gaśnice oraz sposoby wykonywania ich przeglądów technicznych oraz czynności konserwacyjnych;
Procedury postępowania w sytuacji pożaru lub innego zagrożenia;
Metody zabezpieczenia prac ryzykownych pod względem pożarowym, o ile prace o takim charakterze są przewidywane;
Uwarunkowania oraz organizację ewakuacji osób oraz praktyczne sposoby ich weryfikacji;
Procedury zapoznania użytkowników obiektu, w tym pracującego personelu, z przepisami ppoż oraz treścią instrukcji przedmiotowej;
Zadania i wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej dla osób, które są ich stałymi użytkownikami;
Plany obiektów, uwzględniające również ich usytuowanie, oraz przylegającego terenu, uwzględniających graficzne dane dotyczące w sposób szczególny:
metrażu, wysokości oraz liczby kondygnacji budynku,
dystansu pomiędzy obiektami sąsiadującymi,
parametrów pożarowych znajdujących się substancji palnych,
istniejącej gęstości obciążenia ogniowego w strefie lub strefach zagrożenia pożarowego,
kategorii zagrożenia bezpieczeństwa ludzi, przypuszczalnej liczby osób na każdej kondygnacji, a także w poszczególnych pomieszczeniach obiektu,
zlokalizowania pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych określonych jako strefy podlegające zagrożeniu wybuchem,
podziału całego obiektu na strefy pożarowe,
uwarunkowań ewakuacyjnych, ze wskazaniem kierunków oraz wyjść ewakuacyjnych,
miejsc zlokalizowania urządzeń przeciwpożarowych oraz gaśnic, zaworów głównych instalacji gazowej, materiałów łatwopalnych oraz miejsc, w których znajdują się elementy sterujące urządzeniami ppoż,
wskazania dostępu do urządzeń dźwigowych dla ekip ratowniczych,
hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody służącej do gaszenia ognia,
dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych z wyszczególnieniem wjazdów na obszar terenu ogrodzonego;

Wskazanie imienne osób lub określonych podmiotów, które opracowują instrukcję.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*