Urządzenia przeciwpożarowe

Styczeń 4, 2017 admin 0

Urządzenia przeciwpożarowe – rozumie się przez to urządzenia (stałe lub półstałe, uruchamiane ręcznie lub samoczynnie) służące do wykrywania i zwalczania pożaru lub ograniczania jego skutków […]

Miejscowe zagrożenie

Styczeń 4, 2017 admin 0

Miejscowe zagrożenie – rozumie się przez to zdarzenie wynikające z rozwoju cywilizacyjnego i naturalnych praw przyrody nie będące pożarem ani klęską żywiołową, stanowiące zagrożenie dla […]

Budynek

Styczeń 4, 2017 admin 0

Budynek – zgodnie z ustawą prawo budowlane, jest to obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród oraz posiada […]

Obiekt budowlany

Styczeń 4, 2017 admin 0

Obiektem budowlanym wg. definicji przedstawionych w prawie budowlanym nazywa się: a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z […]

1 2 3 4 5